Kebaikan Dan Kebajikan

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Barangsiapa melapangkan kesusahan ( kesempitan ) untuk seorang Mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari Kiamat dan barangsiaoa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seoramg Muslim maka Allah hamba yang suka menolong kawannya. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, bertilawah Al-Qur’an dan mempelajarinya bersama maka Allah akab menurunkan ketentraman dan menaungi nereka dengan rahmat. Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. ” ( HR MUSLIM )

2. “Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria ( senyum ) .” ( HR MUSLIM )

3. ” Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan ( rezeki ) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu ( untuj berbuat baik ) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya.” ( HR ASY-SYIHAAB )

4. ” Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya ( yang melaksanakannya ) sedikit.” ( HR ABU HANIFAH )

5. ” Bagi Allah , ada hamba-hamba-Nya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah.” ( HR ATH-THABRANI )

6. ” Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya.” ( HR BUKHARI )

7. ” Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya, dan kalau merahasiakannya ( berarti ) dia mengkufuri nikmat itu.” ( HR ATH-THABRANI )

8. ” Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya dengan ucapan, ” Jazakallahu khairan ” ( semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan ) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih .” ( HR TIRMIDZI dan AN-NASAA’I )

9. ” Orang yang paling berat disiksa pada hari Kiamat ialah orang yang dipandang ( dianggap ) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali.” ( HR AD-DAILAMI )

10. ” Barangsiapa ada kelebihan tempat ( tempat yang kosong ) dalam kendaraan ( punggung unta ) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan ( diajak serta ) , dan barangsiapa punya kelebihan bekal ( perjalanan ) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. ” ( HR MUSLIM )

11. Janganlah kamu menjadi orang yang ” ikut-ikutan ” dengan mengatakan ” kalau mereka berbuat zalim kamipun akan berbuat zalim”. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip , ” Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya.” ( HR TIRMIDZI )

Perintah Beramar Ma’ruf Nahi Munkar

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Hendaklah kamu beramar ma’ruf ( menyuruh berbuat baik ) dan bermahi munkar ( melarang berbuat jahat ). Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan ( doa mereka ). ” ( HR AL-BAZZAR )

2. ” Wahai segenap manusia , menyerulah kepada yang ma’ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kamu berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu memohon ampunan dan tidak diampuni. amar ma’ruf dan nahi mungkar tidak mendekatkan ajal. Sesungguhnya para rabi yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma’ruf dan nahi mungkar , dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka.” ( HR ATH-THABRANI )

3. ” Masih tetao ada dari segolongan unatku yang menegakkan perintah Allah. Tidak menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Mereka masih tetap konsisten ( mantap / teguh ) baik dalam sikap maupun pendiriannya.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. ” Jihad paling afdhal ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam.” ( HR ATH-THUSI dan ASHHABUSSUNAN )

5. ” Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya ( ucapan ) , dan apabila tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

Penjelasan : Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif, senantiasa membencinya dan berusaha mengubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani.

6. ” Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu, itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

7. ” Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati orang yang lebih tua , dan tidak beramar ma’ruf dan nahi mungkar .” ( HR TIRMIDZI )

8. ” Permudahlah ( segala urusan ) , jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik, jangan menyebabkan orang menjauh. ” ( HR BUKHARI )

Penjelasan : ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma’ruf nahi mungkar.

9. ” Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya, menyuruhnya dan melarangnya.” ( HR AD-DAILAMI )

10. ” Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. Orang-orang bertanya, ” Hai Fulan, mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah perbuatan mungkar?” Orang tersebut menjawab, ” Ya benar, dahulu aku menyuruh berbuat ma’ruf , sedang aku sendiri tidak melakukannya. aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya.” ( HR AD-DAILAMI )

11. ” Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuhan kami.” ( HR AHMAD )

12. ” Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla tidak menyiksa ( orang ) awam karena perbuatan ( dosa ) orang-orang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mencegahnya ( menentangnya ) . Kalau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam ( seluruhnya ).” ( HR AHMAD dan ATH-THABRANI )

13. ” Tidak seharusnya orang menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat, yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang ( mencegah ) , mengerti apa yang harus dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang.” ( HR AD-DAILAMI )

14. ” Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia ( makhluk Allah ) . ” ( HR ATH-THABRANI )

15. Pada suatu hari, Rasulullah saw . bersabda kepada para sahabatnya ” Kamu kini jelas atas petunjuk dari Rabbmu, menyuruh kepada yang ma’ruf , mencegah dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan, yaitu kemewahan hidup ( lupa diri ) dan kebodohan. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cibta dunia. Kalau terjadi yang demikian kamu tidak akan lagi beramar ma’ruf , nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. di kala itu yang menegakkan Al-Qur’an dan sunnah , baik dengan sembunyi maupun terang-terangan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk islam.” ( HR TIRMIDZI )

Hari Kiamat Dan Hisab

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Seoramg Arab Badui bertanya, ” Kapankah Kiamat tiba?” Nabi saw. lalu menjawab, ” Apabila amanah diabaikan maka tunggulah Kiamat. ” Orang itu bertanya lagi, ” Bagaimana hilangnya amanat itu, ya Rasulullah?” Orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat.” ( HR BUKHARI )

2. ” Mendekati Kiamat akan terjadi Fitnah-finah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. seorang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir, dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir, dia menjual agamanya dengan ( imbalan ) harta-benda dunia.” ( HR ABU DAWUD )

3. ” Belum terjadi Kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah.” ( HR ABU DAWUD )

4. Belum terjadi kiamat sebelum orang yang melewati kuburan berkata, ” Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini.” ( Maksudnya, dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). ( HR BUKHARI )

5.” Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya, banjir di musim kemarau, para penjahat melimpah, orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka, anak-anak muda berani menentang orang tua serta oramg jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia.” ( HR ASY-SYIHAAB )

6. ” Belum akan datang kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut: ‘Allah, Allah.”‘ ( HR MUSLIM )

7. ” Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya.” ( HR BUKHARI )

8. ” Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid.” ( HR ABU DAWUD )

9. ” Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat, kebodohan menjadi dominan arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terang-terangan, wanita berlipat banyak, dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh wanita berbanding seorang pria.” ( HR BUKHARI )

10.” Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah.” ( HR BUKHARI )

11. Belum datang kiamat sehingga merajalela al-Harju. Para sahabat lalu bertanya, ” Apa itu ‘al-Harju’, Ya Rasulullah?” Lalu beliau menjawab, ” Pembunuhan… Pembunuhan…” ( HR MUSLIM )

12. ” Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.” ( HR BUKHARI DAN MUSLIM )

13. ” Belum akan tiba Kiamat sehingga harta banyak dan melimpah, dan orang keluar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya, dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir.” ( HR MUSLIM )

14. “Tiba Kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat.” ( HR MUSLIM )

Penjelasan: Artinya: Saat Kiamat tiba, tidak ada lagi orang beriman. jadi yang di timpa azab Kiamat ialah orang-orang jahat.

15  ” Saat akan tiba Kiamat, zaman saling mendekat. satu tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api.” ( HR TIRMIDZI )

Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. kalau rotasi sekarang 1000 mil perjam, maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih.

16. “Demi yang jiwa muhammad dalam genggaman-Nya. Tiada tiba Kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbualan mesum dan keji, pemutusan hubungan kekeluargaan, beretika ( berakhlak ) buruk dengan tetangga, orang jujur ( amanat ) dituduh berkhianat, dan orang yang khianat diberi amanat ( dipercaya ).” ( HR MUSLIM )

17. ” Belum akan tiba Kiamat sehingga kaum Muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Kaum Muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Lalu batu dan pohon-pohon berkata,” Wahai kaum muslimin, wahai hamba allah, ini orang Yahufi di belakang sayam Mari bunuhlah dia.’ Kecuali pohon’ Gharqad yang tumbuh di Baitul Maqdis. itu adalah pohon orang-orang Yahudi.” ( HR AHMAD )

18. ” Orang-orang ahli ( Laa ilaaha illallaah ) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat, saat di kuburan dan di bangkitkan. Seolah-olah aku melihat mereka ketika di bangkitkan ( pada tiupan sangkakala yang kedua). Mereka sedang menyinkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata, ‘ Alhamdulillah, yang telah menghilangkan duka-cita kami dari kami.”‘ ( HR ABU YA’LA )

19. Kamu akan dibangkitkan pada hari Kiamat tanpa sandal, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, ” Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat ( aurat ) yang lain?” Nabi saw. menjawab, ” Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan ( mengindahkan ) hal itu.” ( HR NUTAFAQ ‘ALAIH )

20. “Didatangkan kebaikan-kebaikan ( pahala ) dan kejahatan-kejahatab ( dosa ) seorang hamba , lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan ( pahala ) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga.” ( HR BUKHARI )

21. ” Seorang anak adam sebelum menggerakkan kakinya pada hati Kiamat akan di tanya tentang lima perkara: (1) Tentang unurnya, untuk apa dihabiskannya; (2) Tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya; (3) Tentang hartanya, dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya; (5) dan tentang ilmunya, mana yang dia amalkan.”( HR AHMAD )

22. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut, ” termasuk engkau juga, ya Rasulullah?” Rasulullah lalu menjawab, ” Ya, aku juga, kecuali dikarunia Allah dengan Rahmat-Nya. Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar ( baik ).” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

23. ” Yang Pertama diadili antara manusia pada hari Kiamat ialah kasus pembunuhan.” ( HR MUSLIM )

 

Surga Dan Neraka

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat.” ( HR BUKHARI )

2. ” Aku menjenguk ke surga , aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk keneraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita.” ( HR AHMAD )

3. “Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan ( di dunia ) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah ‘Azza wajalla.” ( HR AD-DAILAMI )

4. Aku ( Rasulullah saw.) bertemu ( nabi ) ibrahim ketika Isra’. Dia Berkata, ” Ya Muhammad , sampaikan salamku kepada umatmu dan beri tahukan mereka, ” sesungguhnya surga itu baik lahannya , tawar airnya, lembah-lembahnya datar, dan tanamannya, ‘ Subhanallah walhamdulilaah wa la ilaha illallaah wallahu akbar.”‘(  HR TIRMIDZI )

5. ” Tidak ada di Surga sesuatu yang sana seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang.” ( HR ATH- THABRANI )

6. Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah SWT berfirman, ” Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-ku yang saleh: apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, bekum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat, ‘ Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu ( bermacam-macam nikmat ) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah nereka kerjakan.’ ( as-Sajdah:17).” ( HR MUTTAFAQ ‘ ALAIH )

7. ” Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. sombong terhadap orang lain, menunpuk harta kekayaan, dan bersifat kikir. adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah , yang selalu di kalahjan.” ( HR AL-HAKIM dab AHMAD )

8.”Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak.” ( HR TIRMIDZI )

9. ” Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka ( artinya, panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia ).” ( HR BUKHARI )

10. Yang dijamin masuk surga adalah Nabi saw., orang yang mati syahid, anak yang belum dewasa ( baligh ) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hiduo masuk surga juga.” ( HR ABU DAWUD )

 

Sunnah Sunah Yang Utama

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Orang yang berpegang pada sunnahku saat umat dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid.” ( HR ATH-THABRANI )

2. “Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid ( memuji ) kepada Allah, dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan, ‘ Laa haula walaa quwwata illa illahil’aliyyil’adzim.’ ( Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung).” ( HR AL-BAIHAQI dan AR-RABII’)

3. ” Orang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah.”( HR ABU DAWUD )

4. “Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab, maka janganlah kamu mencaci-makinya. Mohonlah kepada Allah Limpahkan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya.” ( HR BUKHARI )

5. Rasulullah saw. melaranf bernazar dengan sabdanya, ” Sesungguhnya itu ( nazar ) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil.” ( HR BUKHARI )

6. Anas r.a. berkata, ” Kami bertanya kepada Rasulullah saw., ” Bila berjumpa sahabat ( saudara seiman ) apakah kita saling membungkuk?’ Nabi saw. menjawab, ” Tidak usah.’ Kami bertanya lagi, ‘ Apakah berpelukan satu sama lain?’ Nabi menjawab, ” Tidak, tetapi cukup dengan saling bersalaman.”‘ ( HR IBNU MAJAH )

7. ” Rasulullah saw. melarang kami mengenakan pakaian dari sutera, memakai cincin emas dan minum tempat yang biasa dipakai untuk minum arak ( seperti kendi ).” ( HR AN-Nasaa’i )

Keterangan: khusus untuk kaum wanita ( Muslimah ) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak, serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera ( yang terdapat suteranya ), namun hal tersebut di haramkan untuk kaum pria ( Muslimin ). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal ( penyakit eksim ) yang umumnya sering menggaruj-garuk pada kulit yang gatal tersebut, maka menggunakan pakaian sutera dioerbolehkan untuk mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin’ Auf, dab Rasulullah pun mengizinkannya.

8. ” Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya ( yang adil atau tidak berlebih-lebihan ).” ( HR AL-BAIHAQI )

9. ” Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras ( tinggi ), tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut.” ( HR AL-BAIHAQI )

10. ” Sesungguhnya Allah Ta’ala indah dan suka kepada keindahan. Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatan-Nya pada diri hamba-Nya, membenci kemelaratan, dan yang berlaga melarat.” ( HR MUSLIM )

11. ” Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah, Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu.” ( HR AL-BAIHAQI )

Penjelasan : Yang dimaksud, yaitu agar dalam beragama kita bersikap luwes dab tidak kaku.

12. ” Laknakan urusan-urusanmu dengab dirahasiakan. Sesungguhnya bayak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan.” ( HR ATH-THABRANI dan AL-BAIHAQI )

13. ” Hiburlah dirimu pada saat-saat tertentu.” ( maksudnya adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). ( HR ABU DAWUD )

14. ” Tidak kecewa orang yang istikharah ( memohon pilihan yang lebih baik kepada Allah ) , tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat.” ( HR ATH-THABRANI )

15. ” Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. ( HR ABU DAWUD )

16. ” Demi yang jiwaku dalam genggaman-Nya. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. Maukah aku tunjukan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu.” ( HR MUSLIM )

17. ” Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi.” ( HR MUSLIM )

18. ” Rasulullah saw. bila menerima berita yang menggembirakan, beliau sujud syukur kepada Allah ‘Azza wajalla.” ( HR AL-HAKIM )

19. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku menikahi wanita-wanita. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku.” ( HR MUTTAFAQ ‘ alaih )

20. ” Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur.” ( HR BUKHARI )

21. ” Sesungguhnya As-Salaam nama dari nama-nama Allah Ta’ala diletakan di bumi, maka sebarkanlah ucapan ‘as-Salaam’ diantara kamu.” ( HR BUKHARI )

22. ” Rasulullah saw. melarang orang makan dan minum sambil berdiri.” ( HR MUSLIM )

23. ” Sesungguhnya Allah Tunggal ( Esa ) dan suka kepada yang ganjil ( bilangan yang tidak genap ) .” ( HR TIRMIDZI )

24. ” Pkaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih, maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu.” ( HR ATH-THAHAWI )

25. ” Rasulullah saw. apabila bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan ( merendahkan suaranya).” ( HR ABI DAWUD dan TIRMIDZI )

26. ” Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakamnya. Jika kamu mandi hendaklah menutupinya ( bertabir ) dengan sesuatu.” ( HR ABU DAWUD )

27.” Rasulullah saw. menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal, meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal.” ( HR IBU HIBBAN )

28. ” Perlahan-lahan dalam segala hal adalag baik, kecuali dalam amalan untuk akhirat.” ( HR ABU DAWUD dan AL-HAKIM )

29. ” Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah ‘Azza wajalla, agar mendengar, taat dan patuh meskipun pemimpinmu seoramg budak. Barang siapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak saling-sengketa. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah ( Sesudahku ). Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. Sesungguhnya tiap bid’ah mengandung kesesatan.” ( HR TIRMIDZI )

 

Bid’ah dan Kesesatan

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan ( agama ) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak.” ( HR BUKHARI )

2. ” Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah Bid’ah, dan tiap Bid’ah adalah sesat, dan tiap kesesatan ( menjurus ) ke neraka.” ( HR MUSLIM )

3. ” Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam islam adalah kaum Murji’ah dan kaum Qadariyah.” ( HR AHMAD )

4. ” Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli Bid-ah sesudah aku ( Rasulullah saw ) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh ( bebas ) dari mereka. Perbanyak lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak ( citra ) Islam. Waspadai. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu diakhirat.” ( HR ATH-THAHAWI )

5. ” Kamu akan mengikuti perilaku orang-oramg sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Para sahabat lantas bertanya, ” Siapa mereka yang baginda maksudkan itu, YA Rasulullah?” Beliau menjawab, ” Orang-orang Yahudi dan Nasrani.” ( HR BUKHARI )

6. ” Tiga Perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan, fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan syahwat perut serta seks.” ( HR AR-RIDHA )

7. ” Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ditanyakan, ” Ya Rasulullah , apakah pengertian tipuan umatmu itu?” Beliau menjawab, ” Mengada-adakan amalan bid’ah lalu melibatkan orang-orang kepadanya.” ( HR DARUQUTHI dai Anad r.a. )

 

Maut Dan Kematian

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada.” ( HR ASY-SYIHAAB )

2. ” Tidak ada sesuatu yang dialami anak adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. Baginya kematian ialah lebih ringan daripada apa yang akan dialaminya sesudahnya.” ( HR AHMAD )

3. ” Perbanyaklah mengingat kematian. Seorang hamba yang banyak mengingat kematian mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian.” ( HR AD-DAILAMI )

Penjelasan : Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut.

4. ” Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah.” ( HR MUSLIM )

5. ” Janganlah ada orang yang mengingatkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata,  ” Ya Allah , Tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku.”‘ ( HR BUKHARI )

6. ” Cukuplah maut sebagai pelajaran ( guru ) dan ketakinan sebagai kekayaan.” ( HR ATH-THABRANI )

7. ” Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang Mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka.” ( HR AHMAD )

Penjelasan : Artinya, seorang Mukmin sudah mempunyai bekas dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat, sedangkan orang durhaka tidak.

8. ” Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laa ilaaha illallaah ( maksudnya , agar dia mau meniru mengucapkannya). ” ( HR MUSLIM )

9. ” Tidak dibolehkan bagi seoramg wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam, kecuali terhadap kematian suaminya, maka masa berkabungnnya empat bulan dan sepuluh hari.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

Penjelasan : Kematian ayah, ibu, saudara dan yang lain selain suaminya, masa berkabungnya tidak boleh melebihi tiga hari.

10. Seorang sahabat bertanya, ” Ya Rasulullah , jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami, apakah kamu perlu berdiri?” Nabi saw. segera menjawab , ” Ya , berdirilah. Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya, tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa.” ( HR AHMAD )

11. ” Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

12. ” Seorang mayut dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang mibta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka.” ( HR AD-DAILAMI )

13. ” Allah mencatat ihsan ( kebaikan ) atas segala sesuatu. Apabila kamu membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah dengan baik. Asahlah dengan tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya.” ( HR MUSLIM )

14. ” Janganlah kamu mengagumi amal seseorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akhir kerjanya ( amalnya ).” ( HR ATH-THUSI dan ATH-THABRANI )

15. ” Apabila seorang Muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh irang yang tidaj bersyirik kepada Allah maka Allah mengizinkan syafaat ( pertolongan ) oleh mereka baginya ( si mayit ). ” ( HR ABU DAWUD )

16. ” Percepatlah mengantar jenazah ke kuburnya. Bila dia seorang yang dhaleh maka kebaikanlah yang kamu antarkan kepadanya dan bila kebaikannya, maka sesuatu keburukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu.” ( HR BUKHARI )

17. ” Seorang mayit dapat disiksa ( kubur) disebabkan tangisan keluarganya.” ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan dan berteriak-teriak. Menangis dengan wajar dari anggota keluarga yang di tinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? ini disebabkan karena sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian.

18. Barangsiapa wafat pada hari Jum’at atau pada malam Jum’at terpelihara dari fitnah ( siksa ) kubur.” ( HR ABU YA’LA )

19. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat, kecuali dengan menyebut-nyebut kebaikan mereka.” ( HR AN-NASAA’I )

20. Seorang sahabat bertanya, ” Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah.” Lalu Nabi saw. bersabda, ” Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari ( kelelahan ) dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatab Allah, dan perbanyaklah doa. sesungfuhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul.” ( HR ATH-THABRANI )